Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Met De Rozephoeve wordt bedoeld: De Rozephoeve, een initiatief en handelsnaam van Melkveehouder Claassen. ingeschreven onder nummer: 18056556 bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.
 2. Met de opdrachtgever wordt bedoeld: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan De Rozephoeve opdracht geeft of heeft gegeven.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Rozephoeve en een opdrachtgever waarop De Rozephoeve deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 4. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van De Rozephoeve en zijn directie.
 6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Rozephoeve, voor de uitvoering waarvan door De Rozephoeve derden dienen te worden betrokken.
 7. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn De Rozephoeve en de opdrachtgever gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 9. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 10. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.
 11. Indien De Rozephoeve niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Rozephoeve in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van De Rozephoeve zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. De Rozephoeve kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een aanbieding op De Rozephoeve vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeldt.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is De Rozephoeve daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Rozephoeve anders aangeeft.

Artikel 3. Contractsduur, uitvoering en wijziging van de overeenkomst, prijswijzigingen

 1. De overeenkomst tussen De Rozephoeve en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De informatie over opdrachtgever die op de website wordt opgenomen moet voldoen aan de richtlijnen van De Rozephoeve. De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor het correct en up-to-date zijn van de informatie op de website. De Rozephoeve heeft het recht de informatie die opdrachtgever heeft aangeleverd te herschrijven, te vertalen en de tekst te standaardiseren volgens de huisstijl van De Rozephoeve.
 3. De Rozephoeve is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van informatie van de opdrachtgever op de website. Claims met betrekking tot fouten hierin komen altijd voor rekening van de opdrachtgever.
 4. De Rozephoeve heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Rozephoeve aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Rozephoeve worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Rozephoeve zijn verstrekt, heeft De Rozephoeve het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De Rozephoeve is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Rozephoeve is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 6. De opdrachtgever dient De Rozephoeve tijdig te informeren over een overname van opdrachtgever door een derde. Overname van opdrachtgever ontslaat opdrachtgever en / of de overnemende derde niet van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is De Rozephoeve gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen De Rozephoeve bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van De Rozephoeve op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Rozephoeve een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens De Rozephoeve gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van De Rozephoeve daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien De Rozephoeve met de opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is De Rozephoeve niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep toekomt op afdeling 6.5.3 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij De Rozephoeve alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Rozephoeve rustende verplichting ingevolge de wet.